Pożyczkodawcy: instytucje oraz firmy Kredyt hipoteczny - Porozumienie

W przedsiębiorstwie można wyróżnić kapitał własny i kapitał obcy. Kapitał własny wnoszony jest do przedsiębiorstwa przez właściciela lub wspólników. Współwłaściciele, poprzez wniesienie wkładu własnego, nabywają prawo do osiąganych zysków przez firmę. W przypadku upadłości firmy, mają prawo do zwrotu wniesionego kapitału. Kapitał własny może być wnoszony w formie pieniężnej lub rzeczowej, czyli w formie aportu. Kapitał własny może być tworzony w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Gromadzony jest z wypracowanych nadwyżek finansowych i nazywany jest kapitałem samofinansowania. Kapitał zapasowy, rezerwowy to również kapitał własny, z którego pokrywane są ewentualne straty. Kapitał obcy jest to kapitał pożyczony w formie zaciągniętych kredytów, pożyczek bankowych. Podmiot zobowiązany jest do spłaty długów, wierzytelności powiększonych o koszty bankowe. Musi spłacić zobowiązanie w określonym terminie.

Pożyczkodawcami mogą być zarówno instytucje finansowe, banki, jak i kontrahenci związani z danym podmiotem działalnością handlową. Kapitał własny powinien finansować stałe potrzeby danej firmy, natomiast kapitał obcy powinien uzupełniać niedobory kapitału własnego i finansować potrzeby dodatkowe. Korzystanie z kapitałów obcych przez przedsiębiorstwo na pewno ma swoje zalety i wady. Koszty są to nakłady środków pieniężnych, jakie dane przedsiębiorstwo ponosi w celu realizacji działań związanych z prowadzoną działalnością. Nakłady mogą mieć postać finansową oraz rzeczową. Koszty występują zawsze pod postacią środków pieniężnych. Nie wszystkie wydatki, jakie przedsiębiorstwo ponosi w danym okresie, są kosztami. Kosztem nie jest spłata zaciągniętej pożyczki. Kosztami nie są także, wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych, działań osób trzecich. Opłaty te zaliczane są do strat przedsiębiorstwa. Ze względu na rodzaj kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo, wyróżniane są koszty działalności operacyjnej, koszty finansowe i koszty inwestycyjne.

Koszty operacyjne związane są bezpośrednio z prowadzoną działalnością firmy, na przykład koszty transportowe. Należą do nich również koszty zarządu, koszty działalności pomocniczej. Koszty finansowe to odsetki, prowizje bankowe, koszty udzielonych poręczeń, gwarancji, straty związane ze sprzedażą papierów wartościowych. Koszty inwestycyjne związane są z realizacją projektów inwestycyjnych. Koszty można również podzielić na stałe i zmienne. Stałe koszty niezależne są od rozmiarów prowadzonej produkcji. Koszty zmienne wzrastają wraz ze wzrostem produkcji. Koszty osobowe to wypłaty wynagrodzeń pracowników.

Dodaj komentarz
Nick Komentarz

Dodaj

Napisz do nas
Imię i nazwisko email Wiadomość

Wyślij

Komentarze
Przydatne linki